Фізкультурно-оздоровча робота

Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, педагогам необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.

/Files/photogallery/578/SAM_1334.JPG


Одним із основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до довкілля.
Педагогами та психологом закладу дошкільної освіти №337 вивчаються умови, найбільш сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її психічного здоров’я, значна увага приділяється питанням дотримання дошкільниками здорового способу життя.

Девіз педагогічного колективу закладу дошкільної освіти №337 “Бережи здоров’я змалку”

Мета колективу закладу дошкільної освіти № 337 – розкрити підходи до організації розвивально-виховного та навчального процесу з формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній сферах.
Педагогічний процес з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми.
Актуальне завдання педагогів у практиці роботи закладу дошкільної освіти №337є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей.
Зусилля педагогів щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми:
- орієнтовані на гармонійний і всебічний розвиток осбистості;
- передбачають особистісно-орієнтований підхід;
- спрямовані на використання різних типів, видів, форм організації освітнього процесу, методів та прийомів роботи.

Позиція педагога:
- комплексний підхід до розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дошкільника;
- визнання індивідуальності кожноїї дитини.

Позиція дитини:
- самопізнання;
- самовизначення;
- самореалізація.

Основні напрямки педагогічної роботи:
- формування потреб здорового способу життя;
- виховання безпеки життєдіяльності;
- виховання духовно розвиненої особистості;
- екологічне виховання;
- створення умов для всебічного розвитку особистості;

Педагогічний колектив бачить своєю головною метою:
- забезпечення умов для цілісного розвитку особистості дитини
- розвиток природних нахилів та здібностей дітей;
- пошук оптимальних шляхів розвитку особистості;
- збагачення інтелектуального потенціалу кожної особистості;
- здійснення психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні.
- виховання здорової дитини.

Стратегічні завдання:
1. Допомогти дошкільнику збагатити знання про здоров'я, виховувати в них бажання до здорового способу життя.
2. Створити відповідне матеріальне та дидактичне середовище для реалізації фізкультурно-інтелектуального напрямку.
3. Оновити розвивально-виховний та навчальний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки.
4. Забезпечити психологізацію та соціалізацію розвивально-виховного та навчального процесу.
5. Збагатити дитину валеологічними знаннями.
6. Створити умови для формування компетентної особистості з належно розвинутим почуттям моральних норм, із сформованою екологічною орієнтацією.
7. Створити цілісну систему "ЗДО – ХГ №46", що передбачає узгодження програм, взаємовідвідування уроків-занять, екскурсій тощо.
8. Спрямувати зміст виховної роботи з батьками та дітьми на формування здорового способу життя.

Шляхи реалізації:- посилення ролі методичної та психологічної служби ЗДО у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності педагога;
- створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму;
- вироблення і реалізація моделі особистісного орієнтованого підходу до зростання професійної майстерності педагогічних працівників;
- широке висвітлення позитивного досвіду;
- застосування нових методик, програм, що сприяють розвиткові та реалізації творчого потенціалу кожного вихованця ЗДО.

Соціально-психологічни аспект.
Психологічна служба ЗДО працює над підвищенням ефективності освітнього процесу , своєчасному виявленні труднощів та умов індивідуального розвитку особистості, корекцією міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактикою відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, створенням умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.

Характеристика колективу закладу дошкільної освіти №337.

Колектив у закладі дошкільної освіти досвідчений та творчий. Комфортним перебуванням дітей в закладі дошкільної освіти опікуються 13 вихователів, два музичних керівника, практичний психолог, сестра медична старша. Очолює колектив завідувач Казанських Ірина Володимирівна. Розвиально-виховною та навчальною роботою ЗДО опікується вихователь-методист Іванченко Надія Іванівна. Кожен рік колектив розглядає питання оздоровлення, виховання здорової дитини, профілактики захворювань з різних позицій на педагогічних радах, семінарах, у роботі з батьками.
Дбаючи про зміцнення фізичного, психічного духовного та соціального здоров’я дітей, запровадження здоров’язберігаючих технологій, в колективі постійно проводяться різноманітні цікаві заходи, такі як: свята, розваги, ігри, драматизації, Дні здоров’я, тижні бепеки життєдіяльності дитини.

Забезпечення всебічного розвитку дитини через активні форми фізкультурно-оздоровчої роботи.

У закладі дошкільної освіти фізкультурно – оздоровча робота проводиться з урахуванням основного напрямку - формувати у дітей світоглядно – оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам.

Спортивні ігрові комплекси включають в себе:
• спортивна зала;
• доріжка «здоров’я» природного характеру;

• фізкультурні куточки на ігрових майданчиках.

• фізкультурно - ігровий інвентар, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів.


Важливий оздоровчий ефект закладений у правильному виборі занять на свіжому повітрі. Такі заняття проводяться на спортивному міні стадіоні, на групових майданчиках. Полюбляють діти туристичні походи стежками рідної природи. Тут діти застосовують набуті на заняттях навички в змішених умовах , використовуючи природний ландшафт.
На заняттях з фізичної культури велика увага приділяється розвитку рухово-творчих здібностей. Використовуються такі методичні прийоми, за основу яких взята проблематизація: імітація, антиімітація (виконання рухів, що протилежні тим, які запропоновані), імпровізація (вільна творча діяльність), пластичне інтонування. Використання різноманітних оздоровчих засобів, інноваційних технологій передбачає необхідність знання особливостей кожної дитини, що можливе за безумовної єдності інтересів і зусиль інструктора з фізичного виховання, вихователів, батьків і медичної сестри.

Особливий заряд радості, бадьорості дарують дітям і дорослим спортивні розваги, свята, Дні здоров'я: «Ми козацького роду», «Зимові забави», які проводяться в театралізованій формі, з використанням яскравого, нетрадиційного обладнання.
На них діти не лише демонструють свої досягнення в спорті, а і пропагують здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності, товариські стосунки. Вони пробуджують уяву дітей, допомагають виховувати витримку, цілеспрямованість, вчать вигравати і програвати, розуміти, як від успіху кожного залежить перемога всієї команди. Розкута обстановка на спортивних заходах допомагає дітям проявити себе, індивідуальні нахили та власні бажання. В підготовці та проведенні спортивних масових заходів активну участь беруть батьки наших вихованців. Спостерігаючи за учасниками, бачимо, який позитивний вплив роблять ці заходи не лише на дітей , а і на батьків. Разом дорослі та діти одержують колосальний заряд енергії. У них з'являється бажання бути красивими та сильними. Такі заходи вселяють у дітей віру у свої здібності й можливості, вчать управляти процесами самопізнання та самовдосконалення.
На початку вересня та наприкінці травня проводяться обстеження рухової підготовки дітей, які відображають ступінь володіння ними руховими навичками, а також рівень їх фізичних якостей. Порівняння результатів першого і завершального обстежень дає змогу об’єктивно визначити ступінь оволодіння дітьми основними рухами протягом навчального року, а також проаналізувати виконання програм з фізичного виховання.
Комплексне розв’язання фізкультурно – оздоровчих завдань, творчий підхід до справи дали хороші результати. Підвищився рівень загального фізичного розвитку дітей, знизилась захворюваність, підвищилися оптимальні показники фізичних якостей вихованців. Малята із задоволенням займаються фізичними вправами, беруть участь у різних змаганнях, спортивних конкурсах. Рухи дітей стали більш мотивованими, стійкими, діти навчились розуміти зв'язок між характером рухів та їхньою метою.
З метою покращення формування у наших вихованців уміння бачити небезпеку, свідомо ставитись до питання особистої безпеки, правильно діяти у певних ситуаціях колективом нашого ЗДО разом із батьками був створений кабінет "Безпеки життєдіяльності", в якому облаштовані певні центри:
• «Небезпека від вогню»;
• «Безпека дитини»;
• «Наодинці вдома»;
• «Обережно незнайомці»;
• «Дитина і вулиця».

Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працюють над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.
Під час художньої діяльності пропонуємо дітям складати казки і створювати малюнки про те, що допомагає бути здоровим, про чуйність і байдужість, про звички, які зберігають, і які руйнують здоров’я, про дружбу тощо. Малюнки дітей присвячуються таким темам: «Мій лікар», «Улюблений куточок природи», «Я і моя сім’я», «Моє рідне місто», «Свято в нашій сім’ї», «Хочу бути здоровим» .

Кiлькiсть переглядiв: 212